Kods: 1266

Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā (LELBA) Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad

Dibināšanas datums:

jau sen

Statūti:

Nozares 2001.g.:

Liturģijas un mūzikas

Jauntanes

Palīdzības

Teoloģijas un studijas

Ārmisijas

Kristīgās audzināšanas

Informācijas

LELBA apgāds

Māsu draudžu ko-ordinācija

Evanģelizācijas

Statūti., norāde:

lelba.org/Dokumenti/LELBA%20iesakums.pdf

Mājas lapa:

lelba.org

Pavalsts:

------

Kontaktpersona:

Zušēvica Prāv. Lauma

Nākotnes mērķi:

http://lelba.org/Dokumenti/LELBA%20iesakums.pdf